az agroinformmedia.hu internetes oldal felhasználási feltételei 

hatályos: 2022. január

 

 

 1. PREAMBULUM
 • A www.agroinformmedia.hu (a továbbiakban: Agroinform vagy Portál) az Agroinform Média Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 34.; cégjegyzékszám: 01-09-325609; levelezési cím: 1149 Budapest, Angol u. 34., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Küldetésünk, hogy az agrárium döntéshozóit olyan naprakész információkkal lássuk el, amelyek fejlesztik a fenntartható termeléshez szükséges tudásukat, és hozzásegítik őket a sikeres gazdálkodáshoz. Látogatóink többek között válogathatnak szakmai cikkek között, megtekinthetik az agrárvilág aktuális híreit, tájékoztatást kapnak mezőgazdasági rendezvényekről.
 • A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) határozza meg az Agroinform Portál használatának feltételeit, a Portálon történő regisztráció feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit (kivéve a Portálon keresztül elérhető hirdetési szolgáltatások, kiadvány rendelés szabályait, valamint a fórum használatára vonatkozó szabályokat). A Portálon keresztül elérhető Fórum használatára, hirdetési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket külön általános szerződési feltételek dokumentum tartalmazza, amely szintén elérhető a Szolgáltató Portálján.
 • A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve azon keresztül veszi igénybe a Portál szolgáltatásait. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mobil applikáció használatával kizárólag a Portál bizonyos, Szolgáltató által meghatározott szolgáltatásai érhetők el.
 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Agroinform Portál üzemeltetője és az Agroinform szolgáltatás nyújtója az Agroinform Média Kft.

Agroinform Média Kft. nyilvános cégadatai:

 • Elnevezés: Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.
 • Postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.
 • Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.
 • : 01-09-325609
 • Adószáma: 26351409-2-42
 • Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Portál címe: agroinformmedia.hu
 • ügyfélszolgálati elérhetőségek:
 • E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.hu
 • Telefon: +36 20 477 5467

3.           FOGALMAK

Szolgáltató

az Agroinform Média Kft., amely az Agroinform Honlapot üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.

Portál

a Szolgáltató által a www.agroinformmedia.hu alatt üzemeltetett honlap.

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja.

Szolgáltatás

a Portálon keresztül a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani.

 1. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

 • A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.
 • A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 1. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

 

 • A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az Agroinformmedia.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
 • A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
 • A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
 • A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
 • A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.
 • A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
 • A Portálon megjelenő Agroinformmedia.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 • A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására. A Felhasználó a Portált kizárólag rendeltetésszerűen használhatja és köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely akár a Szolgáltató, akár más felhasználók, akár egyéb harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetve ezen személyeknek kárt okoz.
 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

 

 • A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
 • A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételek tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
 • A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
 • A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.
 • A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.
 • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.
 • Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
 • Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.
 • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen Felhasználási Feltételek szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése, vírushelyzet, stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
 • A Szolgáltató az esetlegesen a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerinti felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.
 • Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.
 • A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
 1. A PORTÁL KARBANTARTÁSA

 

A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 1. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

 

 • A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
 1. a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 2. b) a technológia lényeges változása;
 3. c) jogszabályváltozás;
 4. d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 • A Szolgáltató a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Felhasználási Feltételeket köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni.
 • A SZABÁLYZATBAN FOGLALTAK FELHASZNÁLÓ ÁLTALI MEGSZEGÉSE

 

 • Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját megszűntetni és az őt ért kárának megtérítését követelni:
 1. a) ha a Felhasználó túllépi a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott felhasználási engedélyt;
 2. b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.
 • Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen Felhasználási Feltételek szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 • Amennyiben jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
 • A jelen Felhasználási Feltételekre Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
 • A Portál használatával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.
 • Jelen Felhasználási Feltételek határozatlan időtartamra szól.